آیین نامه ثبت نام یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران

۱- هدف: ارزیابی آثار تولید شده در عرصه‌ی سینمای مستندِ ایران توسط نمایندگان انجمن‌ صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و کارشناسان سینمایی، به نحوی که باعث ترغیب و تشویق فیلمسازان برای ارتقاء کیفی آثارشان شود.

۲- انتخاب رئیس جشن مستقل سینمای مستند ایران بر عهده هیأت رئیسه جشن است (بر اساس ساختار اساسنامه جشن)

۳- رئیس جشن مستقل سینمای مستند ایران، مسئول تصمیم‌ها و مسائل مربوط به شکل و کیفیت اجرای جشن سینمای مستند است.

۴- لازم است فیلم ها با فرمت­های  Mpeg4)و (Full HD ,H.264 تحویل دبیرخانه شوند.

۵- زمان فیلم بر اساس سه گزینه «کوتاه»، «نیمه‌بلند»، «بلند»، بصورت دقیق مشخص شود؛ درغیراینصورت و پس از ثبت فیلم در دبیرخانه، امکان تغییر بخش میسر نخواهد بود.

۶ ورودی هر فیلم جهت شرکت در یازدهمین دوره جشن مستقل سینمای مستند ایران مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ تومان است که در زمان تحویل نسخه فیلم به دبیرخانه و ثبت نام، باید واریز ‌شود.

۷- فیلم‌های مستند ارسالی باید تولید تیرماه ۱۳۹۶ به بعد بوده و در دو دوره گذشته جشن شرکت داده نشده باشند.

تبصره۱: دارا بودن تابعیت ایرانی برای یکی از دو صاحبین معنوی یا مادی اثر (کارگردان یا تهیه‌کننده) الزامی است.

تبصره۲: از تاریخ اعلام فراخوان به مدت ۱۵ روز کاری فرصت ارائۀ آثار به دبیرخانۀ جشن می‌باشد.
تبصره۳ : عضویت یکی از دو صاحبین معنوی یا مادی اثر (کارگردان یا تهیه‌کننده) در یکی از صنوف خانه سینما الزامی است و دبیرخانه جشن موظف است در هنگام ارائۀ ‌اثر برای شرکت در جشن، کارت صنفی متقاضی را‌ دریافت‌کند.

تبصره۴: برگۀ تقاضای شرکت در جشن فیلم مستند باید به تایید مالک حقوقی فیلم برسد.
تبصره۵: تکمیل و ارایۀ برگۀ تقاضای شرکت در جشن فیلم مستند به منزلۀ پذیرش کلیۀ مقررات آن است.

تبصره۶: پس از تسلیم درخواست کتبی جهت شرکت در جشن فیلم مستند، نمی‌توان آن را از مراحل انتخاب و داوری خارج کرد.

تبصره۷: فیلم‌هایی که در دوره های قبل جشن سینمای ایران شرکت کرده‌اند، امکان حضور دوباره در این جشن را ندارند.

تبصره۸: تحویل اثر برای شرکت در جشن به منزله پذیرش یک‌بار نمایش فیلم در سازوکار جشن است.
تبصره۹: دبیرخانه جشن مجاز به استفادۀ ۳ تا ۵ دقیقه از آثار منتخب جشن برای موارد تبلیغی و اطلاع‌رسانی است.

تبصره۱۰- دبیرخانه جشن هیچ مسئولیتی در قبال آسیب احتمالی ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت‌کنندگان ندارد.

تبصره۱۱- به تقاضای شرکت فیلم‌هایی که مدارک آن ناقص تحویل دبیرخانه داده شود و یا فیلم آن معیوب باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

۸- افراد محدودیتی در تعداد فیلمهایی که در جشن شرکت می‌دهند، ندارند.

۹- انتخاب آثار متقاضی حضور در جشن مستقل سینمای مستند، از سوی یک هیأت انتخاب، مرکب از نمایندگان انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و کارشناسان سینمایی و صاحبنظران فرهنگی _ هنری صورت خواهد گرفت.

تبصره ١- هیأت انتخاب جشن مستقل سینمای مستند، شامل ٩ نفر خواهد بود. ۶ نفر با معرفی هیأت رئیسه جشن و ۳ نفر با معرفی رئیس جشن انتخاب مى شوند. ۶ نفر معرفی شدگان هیأت رئیسه، ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران خواهند بود که حکم‌ خود‌ را از سوی رئیس جشن دریافت مى کنند.

‎ تبصره ٢- وظیفۀ هیأت انتخاب، ارزیابی فنی _ هنری و حرفه‌ای تمامی آثار ارائه شده به جشن مستقل سینمای مستند ایران خواهد بود و حقی در ممیزی آثار ندارد.

تبصره ٣- هیچ عضوی از اعضای هیأت انتخاب نمی‌تواند از عوامل اصلی (کارگردان یا تهیه‌کننده) اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است.

 

۱۰- هیأت داوران جشن مستند از میان نمایندگان انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و در اولویت بعدی از اعضای صنوف دیگر خانه سینما برگزیده خواهند شد. از ٩ نفراعضای هیأت داوری۶ نفر با معرفی هیأت رئیسه جشن و ۳ نفر با معرفی رئیس جشن خواهد بود. از ۶ نفر معرفی شدگان هیأت رئیسه، ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و ۳ نفر از اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، تشکیل مى شود و ٣ نفر باقیمانده از میان اشخاص معتبر رشته های فیلمبرداری، تدوین و صدا ( موسیقی) از سوی رئیس جشن معرفی مى‌شوند. احکام ٩ نفر بوسیله رئیس جشن امضاء و به آن‌ها تحویل مى شود.

‎ تبصره ١- وظیفۀ هیأت داوری ارزیابی فنی، هنری و حرفه‌ای تمامی آثار ارائه شده به جشن مستقل سینمای مستند ایران خواهد بود و حقی در ممیزی آثار ندارند.

‎ تبصره ٢- هیچ عضوی از اعضای هیأت داوری نمی‌تواند از عوامل اصلی (کارگردان یا تهیه‌کننده) اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است.

‎ تبصره ٣- هیأت داوران پس از جمع‌بندی امتیازات متعلق به آثار بخش مسابقه و استخراج فیلم‌های نامزد دریافت جوایز اصلی جشن، انتخاب نهایی برگزیدگان را از طریق مشورت و جمع بندی آراء انجام داده، پس از امضاء، در اختیار رئیس جشن قرار می دهند.

۱۱-جوایز جشن مستقل فیلم مستند به شرح زیر است:

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه مستند (آثاری دارای زمان حداکثر ۴۰ دقیقه)

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه مستند (آثاری دارای زمان حداکثر ۴۰ دقیقه)

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین کارگردانی فیلم نیمه بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۴۰ تا ۷۰ دقیقه)

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تهیه کنندگی فیلم نیمه بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۴۰ تا ۷۰ دقیقه)

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین کارگردان فیلم بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۷۰ دقیقه)

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تهیه کنندگی فیلم بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۷۰ دقیقه)

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین پژوهش در عرصه فیلم مستند.

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین فیلمبرداری.

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تدوین.

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین موسیقی.

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین صدابرداری.

*نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین صداگذاری.

هیات داوران علاوه بر جوایز فوق از میان فیلم های کوتاه و نیمه بلند(برای تندیس بهترین کارگردانی مستند) و فیلم های بلند(برای تندیس بهترین تهیه کنندگی مستند)نامزدهای خود را جهت دریافت تندیس جشن بزرگ خانه سینما به آن هیات داوری معرفی خواهند کرد.

۱۲- تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی نشده توسط رئیس جشن بررسی و پس از مشورت با هیأت رئیسه جشن، لازم‌الاجرا است.

تبصره: هیچ جایزه ایی به طور مشترک اهدا نخواهد شد.