اساسنامه جشن مستقل سینمای مستند ایران

‎ماده ١- هدف: ارزیابی آثار تولید شده در عرصۀ سینمای مستندِ ایران توسط نمایندگان انجمن‌ صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و کارشناسان سینمایی به نحوی که باعث ترغیب و تشویق فیلمسازان برای
ارتقای کیفی آثارشان شود.

‎ماده٢- به جهت حفظ هویت پیش‌بینی شده در اساسنامه جشن، هیأت رئیسه‌ای ٨ نفره متشکل از نمایندگان دو صنف انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، تشکیل می‌شود که در طول دوره‌ای ٣ ساله وظیفه نظارت بر حسن برگزاری جشن را بر عهده دارند.

‎ تبصره١- انتخاب رئیس جشن مستقل سینمای مستند ایران بر عهده هیأت رئیسه است.

‎ تبصره۲- نظارت بر تطبیق عملکرد هیأت رئیسه با اساسنامه جشن برعهده نمایندگان دو صنف است که شامل رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره صنوف خواهد بود.

‎ تبصره٣- درصورت لزوم رأی‌گیری در هیأت رئیسه، آراء از هشت نفر اعضاء، بعلاوه رئیس جشن اخذ خواهد شد.

‎ تبصره۴- هیأت رئیسه جشن، مسئول تدوین آیین‌نامۀ پشتیبانی از منتخبین و حفظ دست‌آوردهای مادی و معنوی جشن خواهد بود.

‎ تبصره۵- نظارت و تصمیم‌گیری بر ماندۀ صندوق جشن مستقل سینمای مستند ایران برعهده هیأت رئیسه جشن است.

‎ تبصره۶-هیأت رئیسه ملزم است ۴ ماه مانده به پایان هر دوره نسبت به معرفی رئیس دوره بعدی جشن اقدام کند.

‎ماده٣- رئیس جشن مستقل سینمای مستند ایران مسئول تصمیم ها و مسائل مربوط به شکل و کیفیت اجرای جشن سینمای مستند است.

‎ تبصره ١- رئیس جشنِ مستقل سینمای مستند ایران به صورت ادواری و از بین دو صنف انتخاب می شود. هر تغییر در روال ذکرشده، مانند تمدید دوره ریاست جشن، منوط به اخذ اکثریت مطلق (حداقل ۶ رای) آرا هیأت رئیسه است.

‎ تبصره ۲- رئیس جشن مسئول کلیه اموال و دارایی‌هایی است که در هر دوره از دبیرخانه تحویل مى‌گیرد.

‎ تبصره ۳- درصورت نیاز به تأمین حامی مالی، مسئولیت این امر با رئیس دوره‌ای جشن است که حاصل آن باید به تایید هیأت رئیسه برسد.

تبصره ۴- مسئولیت هزینه کرد بودجه اختصاص یافته به جشن برعهده رئیس ادواری آن بوده و در پایان هر دوره گزارش مالی جشن از سوی رئیس به هیأت رئیسه تحویل داده مى شود.

‎ تبصره ۵ – برآورد بودجۀ مالی جشن و تدوین آن برعهده رئیس جشن است.

‎ماده ۴- جهت حفظ کیفیت و استمرار اهداف تعریف شده در جشن مستقل سینمای مستند ایران، دبیرخانه‌ای دائمی در نظر گرفته می‌شود. این دبیرخانه زیرنظر هیأت رئیسه جشن فعالیت خواهد کرد.

‎ تبصره ١- مسئولیت دبیرخانه با رئیس دوره‌ای جشن مستقل سینمای مستند ایران است و این جایگاه تا زمان انتخاب رئیس بعدی بر عهده ایشان خواهد بود.

‎ماده ۵- تنها فیلم‌های مستندی که در طی دو سال منتهی به ثبت‌نام جشن تولید شده‌اند ، مى‌توانند مورد ارزیابی قرار گیرند.

‎ تبصره ١- دارا بودن تابعیت ایرانی برای یکی از دو مالک معنوی یا مادی اثر (کارگردان یا تهیه‌کننده) الزامی است.

‎ تبصره ٢- از تاریخ اعلام فراخوان و با توجه به شکل مندرج در آئین‌نامه ثبت‌نام، ١۵ روز کاری فرصت ارائه آثار به دبیرخانۀ جشن است و این تاریخ قابل تمدید نیست.

‎ تبصره ٣- عضویت یکی از دو مالک اثر(کارگردان یا تهیه‌کننده) در یکی از صنوف خانۀ سینما الزامی است و دبیرخانۀ جشن موظف است در هنگام ارائه اثر برای شرکت در جشن، کارت صنفی متقاضی را دریافت کند.

‎ تبصره ۴- برگۀ تقاضای شرکت در جشن مستقل فیلم مستند باید به تایید مالک حقوقی فیلم برسد.

‎ تبصره ۵- تکمیل و ارائه برگۀ تقاضای شرکت در جشن مستقل فیلم مستند به منزلۀ پذیرش کلیه مقررات آن است.

‎ تبصره ۶- پس از ثبت اینترنتی و تسلیم درخواست کتبی جهت شرکت در جشن، نمی‌توان فیلم را از مراحل انتخاب و داوری خارج کرد و نسخه تحویل داده شده، عودت داده نمى شود.

‎ تبصره٧- تحویل اثر برای شرکت در جشن به منزلۀ پذیرفتن یکبار نمایش فیلم در سازوکار جشن است.

‎ تبصره ٨- هر فیلم جهت حضور در جشن باید مبلغی را جهت ثبت‌نام پرداخت کند. هزینه فوق هرساله با توجه به آئین‌نامه و مقررات جشن مشخص خواهد شد.

‎ تبصره ٩- فیلم‌هایی که در دوره ‌های قبلی جشن مستقل سینمای مستند ایران شرکت کرده‌اند، امکان حضور دوباره در این جشن را ندارند.

‎ماده ۶- انتخاب آثار متقاضی حضور در جشن مستقل سینمای مستند، از سوی یک هیأت انتخاب، مرکب از نمایندگان انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و کارشناسان سینمایی و صاحبنظران فرهنگی _ هنری صورت خواهد گرفت.

‎ تبصره ١- هیأت انتخاب جشن مستقل سینمای مستند، شامل ٩ نفر خواهد بود. ۶ نفر با معرفی هیأت رئیسه جشن و سه نفر با معرفی رئیس جشن انتخاب مى شوند. ۶ نفر معرفی شدگان هیأت رئیسه، ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران خواهند بود که حکم‌شان را از سوی رئیس جشن دریافت مى کنند.

‎ تبصره ٢- وظیفۀ هیأت انتخاب، ارزیابی فنی _ هنری و حرفه‌ای تمامی آثار ارائه شده به جشن مستقل سینمای مستند ایران خواهد بود و حقی در ممیزی آثار ندارد.

‎ تبصره ٣- هیچ عضوی از اعضای هیأت انتخاب نمی‌تواند از عوامل اصلی (کارگردان یا تهیه‌کننده) اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است.

‎ماده ٧- هیأت داوران جشن مستند از میان نمایندگان انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و در اولویت بعدی از اعضای صنوف دیگر خانه سینما برگزیده خواهند شد. از ٩ نفراعضای هیات داوری۶ نفر با معرفی هیأت رئیسه جشن و ۳ نفر با معرفی رئیس جشن خواهد بود. از ۶ نفر معرفی شدگان هیأت رئیسه، ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و ۳ نفر از اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، تشکیل مى‌شود و ٣ نفر باقیمانده از میان اشخاص معتبر رشته های فیلمبرداری، تدوین و صدا (موسیقی) از سوی رئیس جشن معرفی مى شوند. احکام ٩ نفر بوسیله رئیس جشن امضاء و به آن‌ها تحویل مى شود.

‎ تبصره ١- وظیفۀ هیأت داوری ارزیابی فنی، هنری و حرفه‌ای تمامی آثار ارائه شده به جشن مستقل سینمای مستند ایران خواهد بود و حقی در ممیزی آثار ندارند.

‎ تبصره ٢- هیچ عضوی از اعضای هیأت داوری نمی‌تواند از عوامل اصلی (کارگردان یا تهیه‌کننده) اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است.

‎ تبصره ٣- هیأت داوران پس از جمع‌بندی امتیازات متعلق به آثار بخش مسابقه و استخراج فیلم‌های نامزد دریافت جوایز اصلی جشن، انتخاب نهایی برگزیدگان را از طریق مشورت و جمع بندی آراء انجام داده ، پس از امضاء، در اختیار رئیس جشن قرار می دهند.

‎ماده ٨- جوایز جشن فیلم مستند بدین شرح است:

۱ -نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه مستند (آثاری دارای زمان حداکثر ۴۰ دقیقه).

۲ -نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه مستند (آثاری دارای زمان حداکثر ۴۰ دقیقه(

۳ -نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین کارگردانی فیلم نیمه بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۴۰ تا ۷۰ دقیقه(

۴ -نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تهیه کنندگی فیلم نیمه بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۴۰ تا ۷۰ دقیقه(

۵- نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین کارگردان فیلم بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۷۰ دقیقه)

۶ -نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تهیه کنندگی فیلم بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۷۰ دقیقه(

۷ -نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین پژوهش در عرصه فیلم مستند.

۸- نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین فیلمبرداری.

۹- نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تدوین.

۱۰ -نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین موسیقی.

۱۱- نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین صدابرداری.

۱۲- نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین صداگذاری.

تبصره۱-هیأت داوران علاوه بر جوایز فوق از میان فیلم های کوتاه و نیمه بلند(برای تندیس بهترین کارگردانی مستند) و فیلم های بلند(برای تندیس بهترین تهیه کنندگی مستند)نامزدهای خود را جهت دریافت تندیس جشن بزرگ خانه سینما به آن هیات داوری معرفی خواهند کرد.

‎ تبصره ٢- این اختیار به هیأت داوران داده می‌شود که با هماهنگی با رئیس جشن، یک نشان شایستگی به اثری که دارای ویژگی خاص باشد اهدا کنند.

‎ تبصره ٣- هیأت داوران این اختیار را دارد که بر اساس صلاحدید و هماهنگی با رئیس، دیپلم‌های افتخاری برای شاخه‌های مختلف معرفی کنند.

‎ تبصره ۴- نحوه امتیازبندی و معیار گزینش برگزیدگان بر اساس معیار آئین‌نامه‌های جشن مستقل سینمای مستند می‌باشد.

‎ تبصره ۵- آرای نهایی هیأت داوران، پس از امضاء به ‌صورت محرمانه در اختیار رئیس جشن قرار خواهد گرفت.

‎ تبصره ۶- به کلیه پذیرفته شدگان ، گواهی شرکت در جشن مستقل سینمای مستند ایران اهداء خواهد شد.

‎ ماده ٩- تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی نشده توسط رئیس جشن بررسی و پس از مشورت با هیأت رئیسه جشن، لازم‌الاجرا است.

ماده۱۰- اساسنامه فعلی، اساسنامه موقت جشن مستقل سینمای مستند ایران است و در طی ۳ سال آینده نهایی خواهد شد.

ماده ۱۱- در صورت بروز مناقشه اى که ساز و کار پیش بینی شده در اساسنامۀ جشن، پاسخگوی آن نباشد ، حَکَم ، خانه سینما است.